தந்தையர் தினத்தை பிளாட்டினம் நகைகளுடன் கொண்டாடுங்கள்

சென்னை , ஜூன்.16 இந்த தந்தையர் தினத்தன்று, உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகவும் விசேஷமான மனிதரின், அரிதான தைரியத்தையும் வ லி ைம ன ய யு ம் போற்றுங்கள்! அவருடன் உ ங் க ளு க ட ய விலைமதிப்பற்ற பந்தத்தை ெகாண் டா டு வ தற் காக உங்கள் தந்தைக்கு ஒரு நகையை அன்பளிப்பாக வழங்குங்கள். இந்த கிரகத்தில் இருக்கும் அரிதான உலோகங்களில் ஒன்றான, பிளாட்டினம் வாழ்க்கையின் உயர்வு மற்றும் தாழ்வுகள், சிறப்பு தருணங்களை மற்றும் சிறந்த கட்டங்களில் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் சக்தியாக உள்ள உங்கள் தந்தைக்கு அன்பு மற்றும் நன்றியை வெளிப்படுத்த சிறந்த தேர்வாகும்பிளாட்டினம் பிரேஸ்லெட்கள் மற்றும் சங்கிலிகளின் மிடுக்கான, எளிமையானமற்றும் உன்னதமான வ டி வ ைம ப் பு க க உ ள் ள ட க் கி ஆ ண் க ளு க் க ா பிளாட்டினம் நகைகளில் இருந்து ஆண்கள் பிளாட்டினம் சேகரிப்புளில் இருந்து வடிவமைக்கப்பட்ட வரிசைகளில் இருந்து