வெறிச்சோடிப்போன குன்னூர்!

நீலகிாி மாவட்டம், குன்னூாின் அனைத்து பகுதிகளும் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.