கபினி காட்டில் ஓய்வெடுக்கும் புலி


கபினி காட்டுப்பகுதியில் ஒய்யாரமாக ஓய்வெடுக்கும் வரிப்புலி