கபினி வனப்பகுதியில் கம்பீர நடை போடும் புலி

 


Male Tiger, Subadult cub from Kabini, Karnataka.


NIKON


PC:NARENDRA SINGH