ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க ஜி-7 நாடுகளின் மாநாட்டை பிரிட்டன் இன்று நடத்துகிறது.