மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காபாத், ஒஸ்மானாபாத் நகரின் பெயர் மாற்றுவதற்கு மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல்

 JUSTIN 


மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காபாத் நகரின் பெயரை சம்பாஜி நகர் எனவும், ஒஸ்மானாபாத் நகரின் பெயரை தாராஷிவ் எனவும் பெயர் மாற்றுவதற்கு மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல்


Previous Post Next Post