ஜூன் 19, 21 தேதிகளில் சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஆசியா பசிபிக் ஆக்கு வாகல்ச்சர்

சென்னை , ஜூன். 16- ெபா றி ப் ப க ங் க ள் முதல் நர்சரி மற்றும் வளர்ப்புப் குளங்கள் வரை, இறால்களின் ஆழந்த உற்பத்தி மற்றும் போக்குவரத்து, உயர் பரவல்தன்மை கொண்ட இறால் நோய்கள் பல்கிப் பெருகும் சூழலளவைக் கொண்டுள்ளது. ஏர்லி மார்டாலிட்டி சிண்ட்ரம் லூமினிசென்ட் நோய் மற்றும் வொயிட் ஸ்பாட் சிண்ட்ரம் ஆகிய பேத்தோ ஜென்கள், ஒட்டு மொத்த இறால் களிடையிலும் வேகமாகப் பரவும் தன்மையைக் கொண் டுள்ளது, மோசமான வளர்ந்தி, உயர் இறப்பு விகிதங்கள் மற்றும் தீவிரமான வருவாய் இழப்பு சாத்தியக் கூறு களை க் கொண்டுள்ளது. போஸ்ட் லார்வா போக்கு வரத்திற்குப் பிந்தையநோய் சவால்களை ஈடேற்றும் வகையில் ஏசைமழஸில் னுவுழுஓ பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இதை தண்ணீர் ரிசர்வாயர் டேங்குகள் மற்றம் இறால் றிடு போக்கு வரத்துப் பைக்களில் பயன் படுத்தலாம் மற்றும் பேத் தோஜென் அழுத்தத்தை ட்டுப்படுத்த உதவும் அதே நேரத்தில், இறால் றிடு மீது எத்தகைய நச்சு விளைவுகளையும் உண்டாக்குவதில்லை. வேகமாக அதிகபட்ச ேப த் ேத ா ெஜ ன் அழிப்பு ஆற்றலைக் கொண்டுள்ள மற்றும் வ ள ர் ப் பு க் கு ள ங் க ள் அல்லது இறால்களின் மீது எத்தகைய சூழலியல் விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் வகையில், ஏசைமழஸில் யுஞருயுவுஐஊ அறிவியல் ரீதியில் சிறந்த ஆற்றல் மற்றும் சமச்சீர் கலவையுடன் உருவாக்கப் பட்டுள்ள தொரு தயாரிப்பாகும். தற்காலத்து பெரும்பான்மையான நவீன இறால் உற்பத்திகளை பாதிக்கும் முக்கியமான நச்சுயிரிகள் மற்றும் கிருமிகளுக்கு எதிரான நிரூபிக்கப்பட்ட செயல் திறனுடன் கூடிய ஏசைமழஸில் யுஞயுருவுஐஊதி பேத்ே தாஜென் அ ழு த் த ங் க ைள துரிதமாக போக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் இறால்கள் மத்தியில் தொற்று விகிதத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் அருகிலுள்ள குளங் களுக்கு நோய்கள் பரவும் இடர்பாட்டினை மட்டுப்படுத்தும்.